So sánh sản phẩm

Ông Hồ Thái Dương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày 15/3/2019 Tổng giám đốc TCT Thăng Long đã có Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Hồ Thái Dương
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tin cùng danh mục