So sánh sản phẩm

Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị Tổng công ty

 


  

ông Vũ Anh Tuấn
Ch
ủ tịch Hội đồng quản tri

ông Nguyễn Việt Hà

Ủy viên

ông Nguyễn Đại Thụ

Ủy viênÔng Nguyễn Tuấn Linh
Ủy Viên

 

ông Vũ Đức Trung
Ủy viên

 
 

Ban Tổng giám đốc đương nhiệm:

 

ông Nguyễn Việt Hà
TỔNG GIÁM ĐỐC


 

 
ông Nguyễn Hải Vinh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ông Nguyễn Anh Văn
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ông Trần Tiến Dũng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Hồng Nhung
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC