So sánh sản phẩm

Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
1. Tờ trình bổ  sung Hội đồng quản trị:  
2. Thông báo đề cử HĐQT (Thông báo; Đơn, Biên bản nhóm, sơ yếu lý lịch, Phiếu bầu): 
3. Quy chế bầu HĐQT:   
4. Dự thảo nghị quyết:     
5. Tờ trình đơn vị phục vụ kiểm toán    
6. Điều lệ sửa đổi  
Tags:,

Tin cùng danh mục