So sánh sản phẩm

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Biên bản họp

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

3. Nghị quyết HĐQT bầu chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo HĐQT

5. Báo cáo của Ban KS

6. Tờ trình của Ban KS đơn vị kiểm toán năm 2024

7. Tờ trình của HĐQT 

Tags:,

Tin cùng danh mục