So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Chi tiết: 
+ Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 : 
+ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 : 
+ Công văn số 368/TLG-TCKT ngày 13/08/2018  giải trình chỉ tiêu  lợi nhuận sau thuế TNDN 06 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước.: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục