So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất: 
Báo cáo tài chính bán niên riêng : 
Giải trình chỉ tiêu LNST TNDn so với cùng kỳ năm trước: 
Tags:,

Tin cùng danh mục