So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 (Sau kiểm toán), gồm:
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 : 
+ Báo cáo tài chính riêng năm 2017 : 
+ Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước :.
Tags: ,

Tin cùng danh mục