So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2023 :

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023:

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022: 

Tags:,

Tin cùng danh mục