So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN

 TCT Thăng Long CTCP công bố BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán nhiên năm 2021 và công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN 

- Báo cáo tài chính riêng               
 
- Báo cáo tài chính hợp nhất           
- Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế     
Tags:,

Tin cùng danh mục