So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

             - Báo cáo tài chính riêng Qúy II năm 2018: 
             -  Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II năm 2018:
             - Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Qúy II năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục