So sánh sản phẩm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (Mã chứng khoán TTL)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (Mã chứng khoán TTL)
 
1. Thông báo mời họp       
2. Chương trình dự kiến    
3. Mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội   
4. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội   
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.    
6. Quy bầu bổ sung TVHĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.   

7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT   

8. Phương thức đề cử,ứng cử Thành viên HĐQT  
    8.1.  Mẫu đề cử của nhóm cổ đông         
    8.2 Mẫu đề cử của tổ chức                    
    8.3. Mẫu ứng cử của cá nhân                  
    8.4. Mẫu đề cử của cá nhân                   
   8.5. Mẫu sơ yếu Lý lịch TV HĐQT    

9. Mẫu phiếu bầu bổ sung.  
10. Mẫu phiếu biểu quyết.  
11. Mẫu Nghị quyết Đại hội.  
Tags:,

Tin cùng danh mục