So sánh sản phẩm

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
 
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024   
2. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS dành cho Nhóm cổ đông  
3. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS dành cho cổ đông là tổ chức  
4. Mẫu đơn ứng cử tham gia HĐQT/BKS dành cho cổ đông là cá nhân     
5. Mẫu sơ yếu lý lịch.   

Tin cùng danh mục