So sánh sản phẩm

Thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021Ngày 16/9/2021 Hội đồng quản trị TCT Thăng Long-CTCP đã có nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2021

- Ngày đăng ký cổ đông: 12/10/2021
- Thời gian họp dự kiến: từ 29/10-15/11
- Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Chi tiết:  

 
Tags: ,

Tin cùng danh mục