So sánh sản phẩm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu Đại hội

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu Đại hội
1- Giấy mời họp    
2 - Giấy xác nhận   

3- Giấy Ủy quyền   
4- Chương trình đại hội   
5- Quy chế làm việc   
6- Thể lệ Biểu quyết  
7- Báo cáo Kết quả SXKD     
8- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát   
9- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán       
10 - Tờ trình nội dụng biểu quyết            
Tags:,

Tin cùng danh mục