So sánh sản phẩm

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ  
- 2. Biên bản họp  
- 3. Báo cáo của HĐQT 
- 4. Báo cáo của BKS 
- 5. Tờ trình của HĐQT
 5a.Tờ trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ 
 5b. Tờ trình không thực hiện thủ tục chào mua công khai  
 5c. Tờ trình lựa chọn đơn vị phục vụ kiểm toán  
- 6. Các tờ trình thông qua điều lệ 
 6a. Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi  
 6b. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
 6c. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 
 6d. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS 
Tags: ,

Tin cùng danh mục