So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính năm 2019

  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 : 
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 : 
  3. Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước : 
Tags:,

Tin cùng danh mục