So sánh sản phẩm

Ký hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

       Tổng công ty Thăng Long CTCP đã ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiẻm toán Nam Việt.
        Hợp đồng Kiểm toán số 98/2020/HĐKT-TC ngày 16/7/2020 về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/1/2020 của Tổng công ty và các chi nhánh

Chi tiết:   
Tags:,

Tin cùng danh mục