So sánh sản phẩm

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 6/3/2020 Hội đồng quản trị TCT Thăng Long -CTCP đã có Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày cuối cùng đăng ký tham dự: 10/4/29020
- Thời gian dự kiến: trong tháng 4/2020


Chi tiết:    

Tin cùng danh mục