So sánh sản phẩm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu Đại hội

* Tài liệu Đại hội:
1- Giấy mời họp   
2 - Chương trình Đại hội: 
  
3 - Phiếu biểu quyết      
4- Phiếu bầu cử   
 
5- Báo cáo của HĐQT   
6- Báo cáo hoạt động Ban KS   

7 -Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 

8- Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT     
8a. Tờ trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
9. Thông báo đề cử HĐQT  
9a. Tờ trình không phải chào mua công khai 
10 . Đơn ứng cử cá nhân 
11.Quy chế bầu HĐQT 
12.  Tờ trinh Quy chế quản trị 
13. Quy chế hoạt động của HĐQT 
14.Tờ trình quy chế hoạt động của BKS 

15. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 
16. Nghị quyết 
17. Giấy xác nhận 
18. Giấy ủy quyền 

19. Điều lệ sửa đổ

Tags:,

Tin cùng danh mục