So sánh sản phẩm

Tổng công ty Thăng Long-CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Sáng ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăng Long-CTCP (TLG) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 42 cổ đông, sở hữu  và đại diện 40.791.200 cổ phần tương đương 97,461 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 
 Đoàn chủ tịch

      Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng công ty; Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
      Tuy kết quả SXKD năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng nhưng ĐHĐCĐ đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong việc khắc phục những khó khăn khách quan do chính sách vĩ mô của Nhà nước về đầu tư công, cơ chế nguồn vốn BOT, BT, v.v… ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
      Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch SXKD 5 năm 2019-2024, cụ thể: Duy trì ngành nghề truyền thống là thầu xây dựng hạ tầng Giao thông vận tải, tiêu chí tiếp tục trú trọng là  “Công nghệ - Chất lượng - Chuyên nghiệp”; Tập trung cao độ vào công tác bán hàng, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị hiện có của Tổng công ty; tái cơ cấu vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.... nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục sắp xếp bộ máy Công ty Mẹ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ hiệu quả. Kế hoạch doanh thu năm 2019 là 1.173 tỷ đồng, lợi nhuận là 21 tỷ đồng và phấn đấu năm 2023 cổ tức là 12%.
     Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 5 thành viên Hội đồng quản trị, 3 thành viên Ban kiểm soát, Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị ông Phạm Văn Lương tiếp tục được đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp được bầu là Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty  

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:
   1)    Ông Phạm Văn Lương:        Chủ tịch Hội đồng quản trị;
   2)    Ông Đinh Việt Tùng:      Thành viên Hội đồng quản trị;
   3)    Bà Nguyễn Thị Thu: Thành viên Hội đồng quản trị;
   4)    Ông Nguyễn Đức Kiên:       Thành viên Hội đồng quản trị;
   5)    Ông Vũ Đức Trung:      Thành viên Hội đồng quản trị.
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:
   1)    Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp:   Trưởng Ban kiểm soát;
   2)    Ông Bùi Quang Tùng:           Thành viên Ban kiểm soát;
    3)    Ông Cao Văn Thành:           Thành viên Ban kiểm soát.

 

Ảnh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội
    Đại hội đồng cổ đông kỳ vọng HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 cùng với Ban điều hành Tổng công ty sẽ có những giải pháp phát triển thị trường mạnh mẽ, chính sách Marketing, đặc biệt là chính sách nguồn nhân lực phù hợp để đạt được những định hướng đề ra, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, hài hòa quyền lợi doanh nghiệp – cổ đông – người lao động.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 
      

Tin cùng danh mục