So sánh sản phẩm

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp

Sáng ngày 23/04/2018, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thăng Long _CTCP đã chính thức diễn ra tại Phòng họp tầng 6 - Tòa nhà Handico Tower. năm 2017,nền kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn ,đặc biệt nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là rất hạn chế, mặt khác xu hướng xã hội hóa việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã tạo áp lực cạnh tranh về việc làm. Trước tình hình đó,HĐQT,Ban TGĐ và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty (TCT) đã nổ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm. 

Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2017


 Ông Phạm Văn Lương - Chủ tịch HĐQT đưa ra nội làm việc và quy chế làm việc của Đại Hội
 
    Tại đại hội, các Cổ đông đã thông qua nhiều nội dung như:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018  
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2017
Khép lại hoạt động 2017, Tổng công ty Thăng Long tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh nền tảng để tiếp tục hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2018.

   Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã kết thúc với tỷ lệ thông qua kế hoạch sản xuất, báo cáo họat động…có sự đồng thuận cao. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.
 
    Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông 2018:
 

 
Tags:,

Tin cùng danh mục